วางแผนเก่งและเร็วในช่วงวิกฤติได้อย่างไร
Published: 4 August 2022
2 views

ก่อนวิกฤติครั้งนี้ เราอาจเคยเป็นคนที่วางแผนงานได้ดี

แต่เรารู้ได้อย่างไรว่า เราจะวางแผนเก่งได้ดีเท่าเดิมเราอาจจะพลาด หากใช้วิธีเดิมในบริบทใหม่

เรามาดูกันว่า “วางแผนเก่งแบบ Next Normal ทําอย่างไร”

เริ่มต้นเราคงต้องนิยามกันก่อนว่า “วางแผนเก่งแบบ Next Normal คืออะไร”

คือขีดความสามารถในการวางแผนงานได้ทันกาล ในช่วงวิกฤติ อย่างเหมาะสม

เพราะอะไร เราจึงจําเป็นจะต้องเก่งขนาดนั้น

เพราะว่า...

Next Normal ไม่เหมือนภาวะปกติ

เราจึงไม่สามารถวางแผนได้แบบปกติ

Next Normal มีลักษณะที่ ผันผวนมากขึ้น ไม่แน่นอนมากขึ้น ไม่ชัดเจนมากขึ้น และคลุมเครือมากขึ้น

แนวทาง: การวางแผนเก่งและเร็วยุค Next Normal

1. ใช้ดุลพินิจได้ดี แม้ว่าข้อมูลไม่เพียงพอ

2. ระบุคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยวางแผนได้เร็ว

3. สื่อสารถึงคนเกี่ยวข้องได้เร็ว

4. แผนงานมีความยืดหยุ่นสูง

5. ใช้เวลาวางแผน และปรับแผน เร็ว

เรามาขยายความในแต่ละข้อกันดูครับ

1. ใช้ดุลพินิจได้ดี แม้ว่าข้อมูลไม่เพียงพอ

ในอดีตเราบอกว่าต้องมีข้อมูล 100% จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จึงวางแผนได้

ในอดีตข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จะต้องใช้เวลารวบรวม จึงมักได้มาครบช้ามาก

หากเรารอข้อมูลจนครบ อาจจะวางแผนไม่ทันกาล

เราอาจจะรอเพียง 80% ของเวลา แล้วประเมินส่วนที่เหลือเอา

หรือเราอาจจะรอเพียง 70% ของเวลา แล้วประเมินจากส่วนที่เหลือ

ซึ่งคนที่วางแผน ต้องกล้าใช้ดุลพินิจ แม้ว่าโอกาสผิดจะมีสูง

อย่างที่มีคนพูด “เก่งไม่กลัว กลัวช้า” ก็ตอนนี้ละครับ

แผนที่พอใช้ได้ในวันจันทร์ ดีกว่าแผนที่สมบูรณ์ในวันศุกร์

2. ระบุคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยวางแผนได้เร็ว

ใครคือคนที่เราควรเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนบ้าง

โดยเฉพาะผู้ทีส่วนได้ส่วนเสียที่เราเคยมองข้าม

คนรุ่นใหม่ เยาวชน คนสูงอายุ ฯลฯ ที่จะได้รับผลกระทบ เราควรเชิญใครบ้าง

3. สื่อสารเข้าถึงคนเกี่ยวข้องได้เร็ว
ขอบคุณที่มา : เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย


Comments
To join the comment, please sign in.
Sign in
Don’t have an account? Register
Loading comments...