About

Contributor platform มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ที่มิใช่จากหนังสือ แต่เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้จาก “Contributor” ซึ่งก็คือ ข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยจากงานวิจัย ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นข้อมูลที่ “พร้อมใช้งาน”

Contributor platform จะเป็นเครื่องมือที่เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยนวัตกรรมและวิจัยเป็นเจ้าของ มีประโยชน์โดยตรงต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูลที่เกิดขึ้นใน Contributor Platform ไม่อยู่ในรูปแบบ MARC เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่หลากหลายและครบถ้วนจากการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ ในอนาคตอาจจะช่วยลดการซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง ด้วยการพึ่งพาองค์ความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยที่ถ่ายทอดความรู้ผ่าน Contributor ที่ผู้เรียนรู้ได้รับข้อมูลที่ใหม่สดและน่าเชื่อถือ ทั้งยังตอบสนองความต้องการของผู้เรียนยุคปัจจุบัน สังเกตได้จากสถิติการใช้หนังสือลดลง แต่คนสนใจสื่อจากแหล่งสารสนเทศออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นในอนาคต แหล่งที่มาของทรัพยากรสารสนเทศจึงไม่ติดกับหนังสือ

ในส่วนของ Frontend ของ Web contributor ที่จะพัฒนาในระยะแรกนั้น อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างจาก Web blog ที่มีอยู่ทั่วไปมากนัก แต่มีการออกแบบ UI/ UX โดยคำนึงถึงความง่ายในการใช้งาน และการพัฒนาเนื้อหา โดยมีการออกแบบให้สามารถฝังตัวของวัตถุ (Embed object) ที่หลากหลายลงใน Article ได้ เช่น การแทรก VDO รูปภาพ หรือ Link จากแหล่งอื่น นอกจากนั้นยัง เพิ่ม Feature ของการสร้าง Article ที่ต่อเนื่องมีหลายตอนในรูปแบบของ Serial articles เพิ่มขึ้นมาจากการสร้าง Article เดี่ยว

กล่าวโดยสรุปคือ Contributor platform เป็นการพัฒนาแหล่งข้อมูลใหม่ที่อยู่ในรูปแบบ Non library standard ที่มาจากความรู้ และประสบการณ์ตรงของ Contributor และมุ่งเน้นไปที่การขยายขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลในระบบ LM Xplore เดิม ให้สามารถ เข้าถึงข้อมูลแบบ Non lib standard ที่มีคุณค่านี้ด้วย ซึ่งแตกต่างจาก Web blog ทั่วไปที่นำเสนอข้อมูลอยู่บนเว็บหนึ่งๆเท่านั้น ไม่ได้เน้นการ Integrate กับข้อมูลในมาตรฐานอื่น ๆ